Nasz Statut

O nas

Nasz Statut

Statut
Stowarzyszenia „Rodzin i Przyjaciół Osób w Spektrum Autyzmu AUtopozytywni”
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Statut określa zasady działania, cele i zadania Stowarzyszenia RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB W SPEKTRUM AUTYZMU „AUTOPOZYTYWNI”, zwanego dalej Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa m.in. na podstawie ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Nowy Sącz.
Stowarzyszenie ma prawo do posiadania i używania pieczęci oraz odznak zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Stowarzyszenie może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać
je z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla Stowarzyszenia, przyczyniającym się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 2
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
§ 3
Działalność Stowarzyszenia oparta jest na społecznej pracy jego członków.
Do prowadzenia swych spraw statutowych i organizacyjnych Stowarzyszenie może powoływać biura, zatrudniać pracowników, w tym swoich członków oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.
Rozdział II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 4
Stowarzyszenie zostało powołane w celu:

prowadzenia działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością a w szczególności
w spektrum autyzmu,
wspierania placówek wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych,
prowadzenia działalności z zakresu edukacji, oświaty i wychowania obejmującej prowadzenie wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, szkół terapeutycznych, szkół integracyjnych oraz szkół specjalnych, szkół ponadpodstawowych w tym szkół realizujących misję edukacji włączającej,
organizowania i prowadzenia różnych form kształcenia w tym prowadzenie przedszkoli
i szkół, w tym terapeutycznych lub realizujących misję edukacji włączającej
integracji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ze społeczeństwem,
ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością
a w szczególności w spektrum autyzmu,
wspierania rozwoju przedsiębiorczości osób z niepełnosprawnością a w szczególności
w spektrum autyzmu,
realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom dotkniętym niepełnosprawnością pozostającym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans życiowych tych osób,
rozbudzenia zainteresowań różnymi formami aktywności zdrowotnej, w tym ruchowej,
promocji i organizacji wolontariatu,
prowadzenia działalności charytatywnej,
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
prowadzenia działalności na rzecz kultury fizycznej, sportu i turystyki, rekreacji
i krajoznawstwa,
promocji edukacji przez całe życie,
wychowania i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w duchu tolerancji, poszanowania różnorodności i wielokulturowości,
prowadzenia działalności na rzecz integracji międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami,
prowadzenia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
budowania i pielęgnowania partnerstwa oraz solidarności międzynarodowej,
przeciwdziałania dyskryminacji, nietolerancji, wykluczeniu i patologizacji społeczeństwa
w mniejszościach narodowych, etnicznych i imigranckich,
rozpowszechniania innowacyjnych form ruchu wśród dzieci i młodzieży, a także wśród osób dorosłych,
prowadzenia działalności na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka,
prowadzenia działalności na innowacyjnych formach edukacji, w tym w szczególności
e-learningu;
promowania i prowadzenia innowacyjnych form terapeutycznych opartych na najnowszych osiągnięciach technicznych i naukowych,
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
promocji i prowadzenia działalności edukacyjnej ukierunkowanej na doskonalenie kompetencji zawodowych i podnoszenie kwalifikacji.
Stowarzyszenie dla realizacji celów, o których mowa w ust. 1 prowadzi działalność pożytku publicznego. Działalność ta może przyjmować formę nieodpłatną lub odpłatną. Przychód
z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

§ 5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
organizowanie i finansowanie rehabilitacji dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością,
a w szczególności w spektrum autyzmu,
organizowanie i dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych, obozów integracyjnych
dla osób z niepełnosprawnością, a w szczególności w spektrum autyzmu,
prowadzenie szkół i placówek oświatowych,
organizowanie i finansowanie wycieczek i zabaw dla osób z niepełnosprawnością
a w szczególności w spektrum autyzmu,
organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla osób
z niepełnosprawnością, a w szczególności w spektrum autyzmu,
dożywianie dzieci i młodzieży,
zakup odzieży, obuwia, pomocy naukowych i artykułów pierwszej potrzeby dla osób
z niepełnosprawnością, a w szczególności w spektrum autyzmu,
zakup niezbędnych leków dla osób z niepełnosprawnością, a w szczególności w spektrum autyzmu,
prowadzenie zajęć terapeutycznych i artystycznych dla osób z niepełnosprawnością,
a w szczególności w spektrum autyzmu,
udzielanie indywidualnej pomocy finansowej i rzeczowej i prawnej osobom
z niepełnosprawnością, a w szczególności w spektrum autyzmu oraz ich rodzinom,
działalność fizjoterapeutyczną,
organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów i konferencji, w tym usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, szkoleń prowadzonych przez psychologów, psychiatrów i innych specjalistów,
działalność wydawniczą i naukową służąca realizacji zadań statutowych,
działalność z zakresu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością, a w szczególności w spektrum autyzmu,
działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia, z zakresu diagnozy, terapii specjalistycznej oraz rehabilitacji,
organizowanie pomocy prawnej dla osób z niepełnosprawnością, a w szczególności
w spektrum autyzmu i ich Rodzin,
prowadzenie grupy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością a w szczególności w spektrum autyzmu oraz ich rodzin,
organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz leków potrzebnych do prawidłowej diagnostyki i terapii osób dotkniętych autyzmem i/lub innych osób niepełnosprawnych,
finansowanie działalności promującej wiedzę na temat niepełnosprawności, w szczególności spektrum autyzmu, w tym działalności naukowej,
finansowanie ośrodków terapii zajęciowej, ośrodków pobytu stałego oraz pobytu czasowego dla osób z niepełnosprawnością, a w szczególności ze spektrum autyzmu m.in. poprzez budowanie/tworzenie takich ośrodków, utrzymywanie i/lub finansowanie ich działalności, wspieranie istniejących lub nowo powstałych ośrodków tego typu lub o podobnym charakterze,
realizację projektów i udział w programach finansujących cele zbieżne z celami Stowarzyszenia,
uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych,
organizację zbiórek publicznych i akcji charytatywnych,
realizowanie i wspieranie zadań publicznych szczególnie w obszarach i na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnych z kierunkami wskazanymi w dokumentach strategicznych krajowych i europejskich oraz strategiach lokalnych i sektorowych,
wszelkiego rodzaju inicjatywy i wszelkie inne formy działania prawem dozwolone,
a spełniające realizację celów statutowych stowarzyszenia.


Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 6
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
członków zwyczajnych,
członków wspierających,
członków honorowych.
Przyjęcie członków zwyczajnych i wspierających następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydatów na członków stowarzyszenia. Deklaracja musi zawierać rekomendację dwóch członków stowarzyszenia. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia nowych członków stowarzyszenia musi nastąpić na najbliższym posiedzeniu Zarządu po złożeniu deklaracji członkowskiej.
Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
§ 7
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej
na piśmie Zarządowi,
utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną,
działań na szkodę Stowarzyszenia, rażącego naruszania postanowień statutu, utratę praw publicznych lub popełnienia przestępstwa z winy umyślnej potwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu,
skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 24 miesiące, po uprzednim pisemnym poinformowaniu członka stowarzyszenia,
śmierci członka będącego osobą fizyczną lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych,
pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władz, która
tę godność nadała.
Osoba wykluczona lub skreślona (z wyłączeniem przypadku pkt. 1 lit. e) ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Odwołanie jest rozpatrywane
na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
W każdym z przypadków wymienionych w pkt. 1 lit. a-f konieczne jest podjęcie uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów.

§ 8
Członkowie zwyczajni
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz małoletni w wieku
od 16 do 18 lat, posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, z tym,
że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia,
zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
korzystania z pomocy Stowarzyszenia.
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego płacenia składek członkowskich,
d) ochrony mienia Stowarzyszenia jako wspólnego dobra wszystkich jego członków,
e) udziału w Walnych Zebraniach Członków,
f) czynnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 9
Członkowie wspierający
Członkiem wspierającym może być osoba prawna oraz osoba fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia. Osoby te wyrażają wolę przystąpienia
do Stowarzyszenia w takim charakterze i deklarują sposób i zakres wnoszenia wkładów finansowych i/lub rzeczowych i/lub merytorycznych na rzecz Stowarzyszenia.
Osoba prawna działa w stowarzyszeniu za pośrednictwem organu uprawnionego do jej reprezentowania.
Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo:
udziału z Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,
zgłaszania wniosków, opinii i uchwał dotyczących działalności Stowarzyszenia.
Członek wspierający obowiązany jest do:
przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
wspierania celów statutowych Stowarzyszenia i propagowania jego dorobku.
§ 10
Członkowie honorowi
Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. Wniosek o nadanie godności członka honorowego może wnieść Zarząd lub co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz prawa
do uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA
§ 11
Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym
Zebraniem”,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.
§ 12
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania, zwykłą większością głosów.
W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia. Gdy liczba dokooptowanych członków władz przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie
w celu odbycia wyborów uzupełniających.
Odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej może nastąpić tylko uchwałą Walnego Zebrania na pisemny wniosek co najmniej 3/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
§ 13
Walne Zebranie
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu biorą udział:
z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
z głosem doradczym – członkowie wspierający.

§ 14
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Obrady Walnego Zebrania prowadzi wybrany w jego trakcie Przewodniczący. Protokół
z posiedzenia Walnego Zebrania sporządza wybrany w jego trakcie Sekretarz.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
z własnej inicjatywy Zarządu,
na wniosek Rady Nadzorczej,
na wniosek ¾ członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi się odbyć w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku. O miejscu, terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków co najmniej 7 dni przed terminem zebrania w formie listu elektronicznego lub sms na telefon komórkowy podany przez członków.
§ 15
Sprawozdawcze Walne Zebranie zwołuje się raz na rok, a Sprawozdawczo-Wyborcze raz na 5 lat.
O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania w formie listu elektronicznego lub sms
na telefon komórkowy podany przez członków.
W przypadku braku quorum zwoływane jest Walne Zebranie w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w ten sam dzień pół godziny
po zakończeniu pierwszego Walnego Zebrania pod warunkiem, że możliwość taka została przewidziana w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu. W drugim terminie uchwały są podejmowane bez względu na liczbę obecnych
Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w I terminie i bez względu na liczbę obecnych członków w II terminie.
§ 16
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
uchwalenie statutu i jego zmian,
wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
d) powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu,
e) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
f) udzielanie co roku absolutorium Zarządowi,
g) podjęcie uchwały w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych podmiotów, w tym w szczególności: warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej,
h) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego
o wartości przekraczającej kwotę 150 tysięcy złotych,
i) podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości
przekraczającej kwotę 150 tysięcy złotych,
j) rozpoznawanie odwołań, o których mowa w § 7 ust. 2 statutu,
k) nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
l) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów.
2. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są wyłącznie sprawy umieszczone
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 17
Zarząd
Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, II Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
§ 18
Do kompetencji Zarządu należy:
kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
uchwalanie regulaminów,
dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,
ustalenie wysokości składek członkowskich, umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty składek członkowskich w sytuacjach losowych członków Stowarzyszenia,
sporządzanie sprawozdań z działalności,
podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego
o wartości nie przekraczającej kwotę 150 tysięcy złotych,
podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości
nie przekraczającej kwotę 150 tysięcy złotych,
zwoływanie Walnych Zebrań,
podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
ustalanie wymiaru i rodzaju zatrudnienia oraz wielkości środków
na wynagrodzenia,
podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i przeznaczenia darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
podejmowanie działań związanych z realizacją celów Stowarzyszenia
nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania.
§ 19
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane
w związku z pełnioną funkcją. Ponadto Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Stowarzyszenie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
przy realizacji działań merytorycznych w projektach i przedsięwzięciach realizowanych przez Stowarzyszenie.
W umowach między członkiem Zarządu a Stowarzyszeniem oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej (Komisja Rewizyjna) wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik, którym może być inny członek Zarządu, powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.
§ 20
Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zebranie. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej.
§ 21
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla Członów Zarządu,
wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 22
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
składki członkowskie,
darowizny, zapisy i spadki,
dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie,
dochody z majątku Stowarzyszenia,
dotacje, granty, subwencje,
dochody z ofiarności publicznej, a w szczególności ze zbiórek publicznych,
z przeprowadzanych akcji charytatywnych (koncerty, festyny, imprezy artystyczno-sportowe, itp.)
Majątek Stowarzyszenia powstaje również z przychodów uzyskiwanych w związku z udziałem Stowarzyszenia w projektach krajowych i międzynarodowych.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
§ 23
Do składania oświadczeń woli oraz oświadczeń w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych
i niemajątkowych Stowarzyszenia jest uprawniony każdy członek Zarządu działający jednoosobowo.
§ 24
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach, a dochód z niej służy realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału między członków stowarzyszenia.

§ 25
W Stowarzyszeniu zabrania się:
udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
z celu statutowego,
zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.
Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego. Wyodrębnienie działalności odpłatnej powierza się zarządowi, który podejmuje stosowną uchwałę.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 26
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia po wypełnieniu jego zobowiązań.


§ 27
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mając zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach.
Statut
Stowarzyszenia „Rodzin i Przyjaciół Osób w Spektrum Autyzmu AUtopozytywni”
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Statut określa zasady działania, cele i zadania Stowarzyszenia RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB W SPEKTRUM AUTYZMU „AUTOPOZYTYWNI”, zwanego dalej Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa m.in. na podstawie ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Nowy Sącz.
Stowarzyszenie ma prawo do posiadania i używania pieczęci oraz odznak zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Stowarzyszenie może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać
je z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla Stowarzyszenia, przyczyniającym się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 2
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
§ 3
Działalność Stowarzyszenia oparta jest na społecznej pracy jego członków.
Do prowadzenia swych spraw statutowych i organizacyjnych Stowarzyszenie może powoływać biura, zatrudniać pracowników, w tym swoich członków oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.
Rozdział II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 4
Stowarzyszenie zostało powołane w celu:

prowadzenia działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością a w szczególności
w spektrum autyzmu,
wspierania placówek wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych,
prowadzenia działalności z zakresu edukacji, oświaty i wychowania obejmująca prowadzenie wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, szkół terapeutycznych, szkół integracyjnych oraz szkół specjalnych, szkół ponadpodstawowych w tym szkół realizujących misję edukacji włączającej,
organizowania i prowadzenia różnych form kształcenia w tym prowadzenie przedszkoli
i szkół, w tym terapeutycznych lub realizujących misję edukacji włączającej
integracji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ze społeczeństwem,
ochrony i promocji zdrowia, w tym działalność leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością
a w szczególności w spektrum autyzmu,
wspierania rozwoju przedsiębiorczości osób z niepełnosprawnością a w szczególności
w spektrum autyzmu,
realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom dotkniętym niepełnosprawnością pozostających w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans życiowych tych osób,
rozbudzenia zainteresowań różnymi formami aktywności zdrowotnej, w tym ruchowej,
promocji i organizacji wolontariatu,
prowadzenia działalności charytatywnej,
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
prowadzenia działalności na rzecz kultury fizycznej, sportu i turystyki, rekreacji
i krajoznawstwa,
promocji edukacji przez całe życie,
wychowania i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w duchu tolerancji, poszanowania różnorodności i wielokulturowości,
prowadzenia działalności na rzecz integracji międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami,
prowadzenia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
budowania i pielęgnowania partnerstwa oraz solidarności międzynarodowej,
przeciwdziałania dyskryminacji, nietolerancji, wykluczeniu i patologizacji społeczeństwa
w mniejszościach narodowych, etnicznych i imigranckich,
rozpowszechniania innowacyjnych form ruchu wśród dzieci i młodzieży, a także wśród osób dorosłych,
prowadzenia działalności na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka,
prowadzenie działalności na innowacyjnych formach edukacji, w tym w szczególności
e-learningu;
promowanie i prowadzenia innowacyjnych form terapeutycznych opartych na najnowszych osiągnięciach technicznych i naukowych,
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
promocji i prowadzenia działalności edukacyjnej ukierunkowanej na doskonalenie kompetencji zawodowych i podnoszenie kwalifikacji.
Stowarzyszenie dla realizacji celów, o których mowa w ust. 1 prowadzi działalność pożytku publicznego. Działalność ta może przyjmować formę nieodpłatną lub odpłatną. Przychód
z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

§ 5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
organizowanie i finansowanie rehabilitacji dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
a w szczególności w spektrum autyzmu,
organizowanie i dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych, obozów integracyjnych
dla osób z niepełnosprawnością a w szczególności w spektrum autyzmu,
prowadzenie szkół i placówek oświatowych,
organizowanie i finansowanie wycieczek i zabaw dla osób z niepełnosprawnością
a w szczególności w spektrum autyzmu,
organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla osób
z niepełnosprawnością a w szczególności w spektrum autyzmu,
dożywianie dzieci i młodzieży,
zakup odzieży, obuwia, pomocy naukowych i artykułów pierwszej potrzeby dla osób
z niepełnosprawnością a w szczególności w spektrum autyzmu,
zakup niezbędnych leków dla osób z niepełnosprawnością, a w szczególności w spektrum autyzmu,
prowadzenie zajęć terapeutycznych i artystycznych dla osób z niepełnosprawnością
a w szczególności w spektrum autyzmu,
udzielanie indywidualnej pomocy finansowej i rzeczowej i prawnej osobom
z niepełnosprawnością a w szczególności w spektrum autyzmu oraz ich rodzinom,
działalność fizjoterapeutyczną,
organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów i konferencji, w tym usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, szkoleń prowadzonych przez psychologów, psychiatrów i innych specjalistów,
działalność wydawniczą i naukową służąca realizacji zadań statutowych,
działalność z zakresu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością a w szczególności w spektrum autyzmu,
działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia z zakresu diagnozy, terapii specjalistycznej oraz rehabilitacji,
organizowanie pomocy prawnej dla osób z niepełnosprawnością a w szczególności
w spektrum autyzmu i ich Rodzin,
prowadzenie grupy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością a w szczególności w spektrum autyzmu oraz ich Rodzin,
organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz leków potrzebnych do prawidłowej diagnostyki i terapii osób dotkniętych autyzmem i/lub innych osób niepełnosprawnych,
finansowanie działalności promującej wiedzę na temat niepełnosprawności, w szczególności spektrum autyzmu, w tym działalności naukowej,
finansowanie ośrodków terapii zajęciowej, ośrodków pobytu stałego oraz pobytu czasowego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności ze spektrum autyzmu m.in. poprzez budowanie/tworzenie takich ośrodków, utrzymywanie i/lub finansowanie ich działalności, wspieranie istniejących lub nowo powstałych ośrodków tego typu lub o podobnym charakterze,
realizację projektów i udział w programach finansujących cele zbieżne z celami Stowarzyszenia,
uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych,
organizację zbiórek publicznych i akcji charytatywnych,
realizowanie i wspieranie zadań publicznych szczególnie w obszarach i na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnych z kierunkami wskazanymi w dokumentach strategicznych krajowych i europejskich oraz strategiach lokalnych i sektorowych,
wszelkiego rodzaju inicjatywy i wszelkie inne formy działania prawem dozwolone,
a spełniające realizację celów statutowych stowarzyszenia.


Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 6
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
członków zwyczajnych,
członków wspierających,
członków honorowych.
Przyjęcie członków zwyczajnych i wspierających następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydatów na członków stowarzyszenia. Deklaracja musi zawierać rekomendację dwóch członków stowarzyszenia. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia nowych członków stowarzyszenia musi nastąpić na najbliższym posiedzeniu Zarządu po złożeniu deklaracji członkowskiej.
Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
§ 7
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej
na piśmie Zarządowi,
utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną,
działań na szkodę Stowarzyszenia, rażącego naruszania postanowień statutu, utratę praw publicznych lub popełnienia przestępstwa z winy umyślnej potwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu,
skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 24 miesiące, po uprzednim pisemnym poinformowaniu członka stowarzyszenia,
śmierci członka będącego osobą fizyczną lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych,
pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władz, która
tę godność nadała.
Osoba wykluczona lub skreślona (z wyłączeniem przypadku pkt. 1 lit. e) ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Odwołanie jest rozpatrywane
na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
W każdym z przypadków wymienionych w pkt. 1 lit. a-f konieczne jest podjęcie uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów.

§ 8
Członkowie zwyczajni
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz małoletni w wieku
od 16 do 18 lat, posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, z tym,
że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia,
zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
korzystania z pomocy Stowarzyszenia.
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego płacenia składek członkowskich,
d) ochrony mienia Stowarzyszenia jako wspólnego dobra wszystkich jego członków,
e) udziału w Walnych Zebraniach Członków,
f) czynnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 9
Członkowie wspierający
Członkiem wspierającym może być osoba prawna oraz osoba fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia. Osoby te wyrażają wolę przystąpienia
do Stowarzyszenia w takim charakterze i deklarują sposób i zakres wnoszenia wkładów finansowych i/lub rzeczowych i/lub merytorycznych na rzecz Stowarzyszenia.
Osoba prawna działa w stowarzyszeniu za pośrednictwem organu uprawnionego do jej reprezentowania.
Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo:
udziału z Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,
zgłaszania wniosków, opinii i uchwał dotyczących działalności Stowarzyszenia.
Członek wspierający obowiązany jest do:
przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
wspierania celów statutowych Stowarzyszenia i propagowania jego dorobku.
§ 10
Członkowie honorowi
Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. Wniosek o nadanie godności członka honorowego może wnieść Zarząd lub co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz prawa
do uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA
§ 11
Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym
Zebraniem”,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.
§ 12
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania, zwykłą większością głosów.
W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia. Gdy liczba dokooptowanych członków władz przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie
w celu odbycia wyborów uzupełniających.
Odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej może nastąpić tylko uchwałą Walnego Zebrania na pisemny wniosek co najmniej 3/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
§ 13
Walne Zebranie
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu biorą udział:
z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
z głosem doradczym – członkowie wspierający.

§ 14
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Obrady Walnego Zebrania prowadzi wybrany w jego trakcie Przewodniczący. Protokół
z posiedzenia Walnego Zebrania sporządza wybrany w jego trakcie Sekretarz.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
z własnej inicjatywy Zarządu,
na wniosek Rady Nadzorczej,
na wniosek ¾ członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie musi się odbyć w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku. O miejscu, terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków co najmniej 7 dni przed terminem zebrania w formie listu elektronicznego lub sms na telefon komórkowy podany przez członków.
§ 15
Sprawozdawcze Walne Zebranie zwołuje się raz na rok, a Sprawozdawczo-Wyborcze raz na 5 lat.
O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania w formie listu elektronicznego lub sms
na telefon komórkowy podany przez członków.
W przypadku braku quorum zwoływane jest Walne Zebranie w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w ten sam dzień pół godziny
po zakończeniu pierwszego Walnego Zebrania pod warunkiem, że możliwość taka została przewidziana w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu. W drugim terminie uchwały są podejmowane bez względu na liczbę obecnych
Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w I terminie i bez względu na liczbę obecnych członków w II terminie.
§ 16
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
uchwalenie statutu i jego zmian,
wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
d) powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu,
e) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
f) udzielanie co roku absolutorium Zarządowi,
g) podjęcie uchwały w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych podmiotów, w tym w szczególności: warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej,
h) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego
o wartości przekraczającej kwotę 150 tysięcy złotych,
i) podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości
przekraczającej kwotę 150 tysięcy złotych,
j) rozpoznawanie odwołań, o których mowa w § 7 ust. 2 statutu,
k) nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
l) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów.
2. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są wyłącznie sprawy umieszczone
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 17
Zarząd
Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, II Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
§ 18
Do kompetencji Zarządu należy:
kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
uchwalanie regulaminów,
dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,
ustalenie wysokości składek członkowskich, umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty składek członkowskich w sytuacjach losowych członków Stowarzyszenia,
sporządzanie sprawozdań z działalności,
podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego
o wartości nie przekraczającej kwotę 150 tysięcy złotych,
podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości
nie przekraczającej kwotę 150 tysięcy złotych,
zwoływanie Walnych Zebrań,
podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
ustalanie wymiaru i rodzaju zatrudnienia oraz wielkości środków
na wynagrodzenia,
podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i przeznaczenia darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
podejmowanie działań związanych z realizacją celów Stowarzyszenia
nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania.
§ 19
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane
w związku z pełnioną funkcją. Ponadto Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Stowarzyszenie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
przy realizacji działań merytorycznych w projektach i przedsięwzięciach realizowanych przez Stowarzyszenie.
W umowach między członkiem Zarządu a Stowarzyszeniem oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej (Komisja Rewizyjna) wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik, którym może być inny członek Zarządu, powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.
§ 20
Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zebranie. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej.
§ 21
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla Członów Zarządu,
wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 22
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
składki członkowskie,
darowizny, zapisy i spadki,
dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie,
dochody z majątku Stowarzyszenia,
dotacje, granty, subwencje,
dochody z ofiarności publicznej, a w szczególności ze zbiórek publicznych,
z przeprowadzanych akcji charytatywnych (koncerty, festyny, imprezy artystyczno-sportowe, itp.)
Majątek Stowarzyszenia powstaje również z przychodów uzyskiwanych w związku z udziałem Stowarzyszenia w projektach krajowych i międzynarodowych.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
§ 23
Do składania oświadczeń woli oraz oświadczeń w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych
i niemajątkowych Stowarzyszenia jest uprawniony każdy członek Zarządu działający jednoosobowo.
§ 24
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach, a dochód z niej służy realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału między członków stowarzyszenia.
§ 25
W Stowarzyszeniu zabrania się:
udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
z celu statutowego,
zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.
Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego. Wyodrębnienie działalności odpłatnej powierza się zarządowi, który podejmuje stosowną uchwałę.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 26
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia po wypełnieniu jego zobowiązań.
§ 27
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mając zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach.