Ścieżki rozkwitu: rehabilitacja dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Projekt potrwa od 17.06.2024 r. do 22.12.2024 r.

Cel projektu:

zwiększenie dostępu do bezpłatnej rehabilitacji zdrowotnej i społecznej dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu

nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności motorycznych i społecznych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z ASD

usprawnienie funkcji komunikacyjnych i kształtowanie umiejętności interpersonalnych u osób z ASD

Nabywanie i utrwalanie umiejętności oraz działania rehabilitacyjno-terapeutyczne zostaną zapewnione poprzez:

rehabilitację w wodzie

zajęcia ogólnorozwojowe kształtujące motorykę dużą i małą;

 

warsztaty wspinaczkowe;

 

zajęcia TUS;

 

terapię ręki zelementami SI.

 
Wszystkie proponowane działania koncentrują się na rehabilitacji w zakresie motoryki bądź umiejętności społecznych.
Badania naukowe i obserwacje terapeutyczne podają, że osoby z ASD prezentują największe deficyty właśnie w tych obszarach. Każde zajęcia umożliwią też nabywanie umiejętności komunikacyjnych, w tym u osób niewerbalnych.
Podczas zajęć wykorzystana będzie komunikacja AAC.

Zajęcia wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu
- rehabilitacja ruchowo - społeczna

Wypełnij ankietę i zgłoś swoje dziecko!